Clue: Kimono sash

Answer: OBI

Length: 3


Similar Clues: