Clue: Sound heard before an alarm?

Answer: ZZZZZZZZZZZZZZZ

Length: 15


Similar Clues: